PROMOCJE

"Powiadom Znajomych" i uzyskaj 3% zniżki.
Udostępnij na swoim profilu społecznościowym, przez co najmniej 3 dni, post, który otrzymasz na skrzynkę elektroniczną po wypełnienia formularza kontaktowego, a otrzymasz 3% zniżki na usługi świadczone przez firmę AKWAMARYNA.

Regulamin Promocji „Powiadom Znajomych”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Powiadom znajomych” zwanej dalej „Promocją” jest AKWAMARYNA Kamil Karolewski z siedzibą w Rybnie, ul. Wyszkowska 85, 07-200 Wyszków, Tel. 603 488 227, e-mail: akwamarynawyszkow@gmail.com.
2. Okres obowiązywania Promocji: od 02.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.
3. Okres przystąpienia do Promocji: od 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do czasu usunięcia informacji o promocji ze strony internetowej http://akwamaryna.eu.
4. Treść niniejszego regulaminu Promocji jest dostępna na stronie internetowej http://akwamaryna.eu.
§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w Okresie Obowiązywania Promocji wypełni formularz kontaktowy na stronie internetowej http://akwamaryna.eu i otrzyma od AKWAMARYNA post, który następnie udostępni dla innych osób na swoim profilu społecznościowym przez co najmniej 3 dni.
2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie podczas świadczenia usług przez AKWAMARYNA na terenie powiatu wyszkowskiego.
3. Promocja nie obowiązuje w przypadku zawarcia odrębnej umowy pomiędzy firmą AKWAMARYNA, a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
4. Uczestnik uzyskuje zniżkę w wysokości 3% wartości sumy należnej firmie Akwamaryna po wykonaniu przez nią usługi w okresie obowiązywania promocji i spełnieniu warunków określonych w §2 pkt.1 niniejszego regulaminu.
5. Promocja nie obowiązuje w przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia przez uczestnika od zawartej umowy na realizację usług świadczonych przez firmę Akwamaryna.
6. Uczestnik ma prawo korzystać z Promocji wielokrotnie po spełnieniu warunków określonych w §2 pkt.1niniejszego regulaminu.
7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.09.2019 r.